”ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้ และมีความพอใจมากที่ได้ทราบความประสงค์ในการจัดตั้ง ตลอดถึงประโยชน์ต่าง ๆ อันจะได้รับจากการตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เวลานี้ เรากำลังต้องการคนดีมีปัญญา และมีความรู้ในด้านต่าง ๆ มาเป็นกำลังทะนุบำรุงบ้านเมืองเป็นจำนวนมาก และยังจะต้องการเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นลำดับในวันข้างหน้า เพราะเราจำเป็นต้องทำความเจริญให้แก่ประเทศและประชาชนให้ทั่วถึง เพื่อจะอยู่ในโลกอย่างผาสุก และมั่นคงปลอดภัยต่อไป งานนี้เป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจอย่างแท้จริงของทุกคน และต้องอาศัยสติปัญหาความสามารถของผู้มีการศึกษาชั้นสูงเป็นสำคัญในงานทุกประเภทด้วย เมื่อมีมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งอบรมคนชั้นนำของชาติเกิดขึ้นอีกเช่นนี้ จึงเป็นที่ควรยินดีทั่วกัน และเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มต้นดีแล้ว ขอให้พยายามดำเนินกิจการให้ก้าวหน้าต่อไปให้ได้ผลสมกับความเพียรพยายามที่จะก่อตั้ง และสมกับความปรารถนาที่ได้ตั้งไว้

บัดนี้ ถึงเวลากำหนดแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอให้สถานศึกษาแห่งนี้ มีความเจริญยั่งยืนเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของกุลบุตร กุลธิดา และแก่ประเทศชาติ โดยส่วนรวมสืบไปสมตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอให้ทุกท่านที่ประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ จงมีความสุขความเจริญทั่วกัน”

พระราชดำรัสในการเสด็จฯ เปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2508

ขอจงทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Enter Site